Aktualitások

1. Jogszabály változás miatt a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket az alább közölt felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával szembetűnő módon meg kell jelölni. A tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal  kell megjelölni a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket.
 
 „A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.” 
 
 
2. A vezető tisztségviselők (pl. üzletvezető, ügyvezető) felelősségének szigorodása az új Ptk. tükrében
 
2014. március 15-én hatályba lép az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), nem kis feladat elé állítva a jogalkalmazást. Ugyanis a már folyamatban lévő perekre, a hatálybalépést megelőző jogviszonyokból származó vitákra a korábbi (1959. évi IV. törvény) Ptk-t kell alkalmazni. A gyógyszertárak többsége betéti társaságként működik, de nem elhanyagolható a kft-k száma sem. Míg az előzők esetében az üzletvezetők, utóbbi esetekben az ügyvezetők felelősségének szigorodásáról beszélhetünk a következők szerint: 
 
Az eddigi szabályozás szerint a vezető tisztségviselő által harmadik személynek okozott kár esetében maga a társaság felelt, a vezető tisztségviselő felelőssége mögöttes volt. Ez megváltozott, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő már a társasággal egyetemlegesen felel és a károkozó csak szűk körben mentesülhet a kár megtérítésének kötelezettsége alól. A károkozó ügyvezető vagy üzletvezető csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 1. ellenőrzési körén kívül eső, 2. szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és 3. nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 
 
 (A kötelező törzstőke emelés valószínűleg a kft-ként működő gyógyszertárak nagy részét nem érinti, mert a többségük még abban az időben alakult, amikor 3.000.000.- Ft volt a törzstőke-minimum és a későbbiek során is a minimum törzstőkét (500.000.- Ft) jóval meghaladó összeggel alakultak.)
 
3. Idén is 4,5 milliárd forint támogatásban részesülnek a gyógyszertárak a felvilágosító és tájékoztató munkájuk elvégzése céljából. A tájékoztató munka lényege, hogy mérsékeljék a helytelen gyógyszerszedésből fakadó problémákat.
 
„Nemzetközi felmérések szerint a gyógyszerek legalább felét nem megfelelően alkalmazzák, ezért azok hatástalanok. Magyarországon évente átlagosan 7,3 millió ember vált ki gyógyszert, közülük 3,3 millió rendszeresen, vagyis minden harmadik ember rendszeres gyógyszerfogyasztó. A patikusoknak óriási szerepük lehet a páciensek tájékoztatásában, a helytelen gyógyszerelés, vagy az azonos hatóanyagú gyógyszerek együttes szedéséből fakadó következmények elkerülésében.”
 
4. Felhívás kisforgalmú gyógyszertáraknak támogatás igénylésére 
 
A költségvetési törvény értelmében idén is van lehetőség működési célú támogatás és kamatmentes támogatás-előleg megszerzésére, hívta fel a gyógyszertárak figyelmét a Magyar Gyógyszerészi Kamara:  „a kis patikák működés célú támogatására a költségvetésben 700 millió forint áll rendelkezésre, amelyet negyedévente igényelhetnek a patikusok. Azok a gyógyszertárak részesülhetnek a forrásból, amelyek tavalyi év január 1-je és június 30-a közötti időszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adataiból számított, közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömege nem haladja meg a 7,2 millió forintot. Ha 6 millió forint alatti árréstömege volt a patikának, akkor magasabb összeg igényelhető, ugyanis a támogatást 1,25 %-os szorzóval állapítják meg.” További részletek a 134/1999. (VIII. 31.) sz. Kormányrendeletben.
 
5.  Jön a lenyelhető kamera
 
Újabb technikai újdonság segítheti a betegeket és teheti hatékonyabbá az orvosi kezeléseket. A lenyelhető mini kamera nagy sebességű képeket készít az emésztőrendszerben és a felvételeket továbbítja az orvosoknak, egészségügyi szakembereknek. Az FDA majd egy évtized után hagyta jóvá a PillCam használatát. A Pillcam lehetővé teszi, hogy a betegségek már korai fázisban felismerhetővé váljanak. 
 
6. Az osztrák gyógyszertárak létesítési feltételeiről dióhéjban - Az Európai Unió Bírósága ítélete nyomán:
 
„Ausztriában egy új gyógyszertár létesítéséhez előzetes engedély szükséges, amelynek feltétele „igény” fennállása. Nem áll fenn igény, amennyiben az új gyógyszertár létesítése valamely meglevő gyógyszertár vevőkörének egy bizonyos küszöbérték alá történő csökkenését eredményezi. Pontosabban nem áll fenn igény, amennyiben a „továbbra is ellátandó személyek” száma (azaz az említett helytől közúton 4 km en belüli körzetben élő állandó lakosok száma) csökken, és 5500 fő alá esik. Mindazonáltal, amennyiben a lakosok száma ennél alacsonyabb, olyan személyeket is ide kell számítani, akik – foglalkozásuk folytán, vagy valamely szolgáltatás vagy közlekedési eszközök igénybevétele miatt – a meglévő gyógyszertár ellátási körzetében látandók el.”
 
7. A KTI egységesítené a patikaszabályozást
 
„A Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt (KTI) egységesítené a patikákra vonatkozó jogszabályokat, megszüntetve ezzel a különbséget az úgynevezett közforgalmú és kórházi gyógyszertárak között. Erről Tamási László, a Szili Katalin független országgyűlési képviselő által vezetett szervezet szóvivője beszélt kedden, Budapesten az MTI-nek. Közölte, mára idejét múlttá vált kétféle patika számára jogi szabályozást biztosítani, hiszen a kórházi gyógyszertárak is úgy működnek, mint a közforgalmú társaik. A kórházi gyógyszertárak azonban alacsony színvonalon működnek, gyakran nincs bennük gyógyszer – fejtette ki, majd hozzátette: ennek fényében nem elfogadható, hogy az államnak nem kell betartania a gyógyszertárak létrehozásakor a magánvállalkozásokra érvényes szabályokat. Tamási László szólt arról is, azt kezdeményezi, hogy az állam ne alkalmazzon kettős mércét, emellett pályáztassa meg gyógyszertárait, helyezzen felelős vezetőket az élükre.”
 
8. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2014. február 27-én tartotta soron következő elnökségi ülését:
 
Az ülésen többek között sor került az Országos Betegjogi, Ellátott jogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) és a Magyar Gyógyszerészi Kamara közötti együttműködési megállapodás aláírására. Az OBDK viszonylag új intézmény, 2013-ban alakult és feladatkörébe tarozik a betegjogi kérdések megismertetése, illetve vitás ügyekben való közvetítés. Az OBDK és a Kamara közötti együttműködési megállapodás legfontosabb célja a tájékoztatás és a betegjogi témájú továbbképzésekben való együttműködés. A Kamara március elején tette közzé a honlapján az együttműködésről szóló tájékoztatót.
 
 
9. Új rendelet készül a gyógyszerhulladékok kezeléséről 
 
„A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény újszerűsége, felépítése, fogalom meghatározása, és a jelenleg hatályos rendeletek megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett egészségügyi szakmai változások indokolttá teszik új miniszteri rendeletek megalkotását”- írja a pharmaonline.
A tervezet a kormany.hu honlapon érhető el.
 
A 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jével történt hatálybalépése szükségessé teszi a jelenleg még hatályos alábbi miniszteri rendeletek módosítását:
 
1. A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM rendelet
 
2. Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről szóló 1/2002.(I.11.) EüM rendelet 
 
33. A humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről sszóló 20/2005.(VI.10.) EüM rendelet
 
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább