A gyógyszerrendelés, receptfelírás, gyógyszerkiadás, létszám előírás

Átfogó módosítás történt a gyógyszertárakra vonatkozó jogszabályok körében,  a számos jogszabály módosítását tartalmazó ún. egészségügyi salátatörvény többek között a gyógyszerrendelés, receptfelírás, gyógyszerkiadás, létszám előírás, nyitvatartási idő szabályaiban is változást hozott. A jogszabály változások egy része 2013. augusztus 1-től hatályos, a többi 2013. szeptember 1-től és 2013. október 25-től lép életbe.

I. 2013. augusztus 1-től hatályba lépett lényeges változások:

1. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása szerint 90 napról 3 hónapra módosul a vények érvényessége.

2. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása értelmében:

A) A gyógyszertár e-mail címének bejelentése az ÁNTSZ, illetve a GYEMSZI  felé nemcsak a működés kezdetekor, hanem az e-mail cím változásakor is kötelező (www.ogyi.hu/gyógyszerinformáció/gyógyszerforgalmazók/gyógyszertárak)

B) „A gyógyszerek minőségi kifogásaival összefüggésben hozott rendelkezésekről a közforgalmú gyógyszertár az általa ellátott kézigyógyszertárat és az általa működtetett fiókgyógyszertárat haladéktalanul értesíti” 

C) Ugyanazok az előírások érvényesek a vény nélkül kiadható gyógyszerek csomagküldésére is, mint a házhoz szállításukra.

D) A hűtött helyen tárolt gyógyszerkészítmények tárolása nemcsak a hűtőszekrényekben, de az azonos paramétereket biztosító helyiségekben is megengedetté vált.

3. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása alapján:

A) A több gyógyszerészt foglalkoztató gyógyszertárakban a beszerzett, valamint a kiadott fokozottan ellenőrzött szerekről a személyi jogos gyógyszerész által kijelölt felelős gyógyszerész köteles nyilvántartást vezetni, amennyiben ezt a személyi jogos gyógyszerész nem végzi el személyesen.

B) A clonazepam tartalmú készítmények bekerültek a fokozottan ellenőrzött szerek kategóriájába. Ezért az átvevő személyi igazolványát ellenőrizni kell és a személyi igazolvány számát kötelező a vényen feltüntetni, valamint az átvevőnek a vényt aláírni.

C) A kábítószer tartalmú, gyógyszertárba visszavitt gyógyszereket a fokozottan ellenőrzött szerek tárolására szolgáló helyen, más készítményektől elkülönítetten  kell tárolni.

II. 2013. szeptember  1-től hatályba lépő lényeges változások:

1. Amint az Aktualitásokban írt cikkünkben kifejtettük: a receptírásra és az expediálásra vonatkozó szabályozás a bruttó 50.000.- Ft-ot meghaladó árú gyógyszerek esetében változatlan marad. Ezekre a gyógyszerekre szóló vényeken a legkorábbi kiváltás időpontját még rögzíteni kell.

A bruttó 50.000.- Ft-nál alacsonyabb fogyasztói árú gyógyszerek esetében továbbra is érvényes, hogy egy vényen legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer írható fel, de az eltérő gyári csomagolási egység miatt, illetve krónikus betegség vagy állapot kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében a 30 nap túlléphető a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet  szerint.

2. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása értelmében változnak a nyitvatartás idő és a vényszámhoz kötött szaklétszám szabályai:

A)  a  60-67 órás nyitvatartási sáv helyébe a 60-70 órás nyitvatartási sáv lép, a legfelső kategória a heti 70 órát meghaladó nyitva tartás lesz, ehhez igazodik a szaklétszám is.

B) a vényszámhoz kötött szaklétszám a gyógyszerkiadásra jogosult személyenkénti 2000 darab helyett 3000 darab vényhez igazodik.

C) „A közforgalmú gyógyszertár működtetője a gyógyszerész, expediáló szakasszisztens, gyógyszertári asszisztens ... létszámára vonatkozó előírásokat helyettesítő gyógyszerésszel, helyettesítő expediáló szakasszisztenssel, helyettesítő gyógyszertári asszisztenssel is biztosíthatja úgy, hogy a helyettesített munkaórák száma egy naptári éven belül nem lehet több, mint a gyógyszertárban foglalkoztatott gyógyszerészek, expediáló szakasszisztensek, illetve asszisztensek egész évben teljesített munkaóráinak 30%-a.

D) A létszám minimum számítása az előző lezárt év naptári féléve alapján történik.

III. 2013. október 25-től hatályba lépő lényeges változások :

1. Korábbi számunkban már említettük, hogy a jogharmonizáció (és a vények külföldi beválthatósága) miatt a vények alaki szabályain változtatni kell. Az új szabályozás értelmében az orvosnak kötelező a recepten feltüntetnie az alábbiakat (amennyiben a beteg jelzi a külföldön kiváltás szándékát) Dr. Bartus György, dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila ”Módosulnak az expediálás, a patikai profil és a létszámszabályozás előírásai” című írásából idézve:

- „ az orvos nevét, szakképesítését, munkahelyének címét, telefonszámát email címét és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát, 

- a rendelés keltét, 

- a beteg nevét és születési idejét, 

- a rendelni kívánt gyógyszer nemzetközi szabadnevét, melynek során egyértelműen meg kell határozni a hatóanyagtartalmat, a gyógyszerformát, a mennyiséget és a hatáserősséget, 

- a nemzetközi szabadnév feltüntetésén túl a gyógyszer nevét, a gyógyszerforma, a hatáserősség és a mennyiség megjelölésével, ha az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 14. és 15. pontja szerinti gyógyszer (biológiai gyógyszer és hasonló biológiai gyógyszer) rendelésére kerül sor, vagy amennyiben az orvos azt orvos-szakmai szempontból szükségesnek tartja, és ennek indokát rávezeti a vényre, 

- egyértelmű utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára, 

- az orvos sajátkezű aláírását vagy kézjegyét és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.”

Forrás: www.mgyk.hu, www.ogyi.hu, ÁNTSZ

Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább