Pénztárgépek cseréje támogatás igénylése

A pénztárgépek kötelező cseréje, illetve az online kapcsolatú pénztárgépekre való áttérési kötelezettség már fél éve foglalkoztatja a gyógyszerészeket, patikatulajdonosokat, illetve az illetékes szakmai érdekképviseleti szerveket.
 
Köztudott, hogy alapvetően kétféle csoportba sorolhatók a patikák aszerint, hogy hagyományos pénztárgépeik rendelkeznek-e elektronikus naplózással vagy sem. Az  elektronikus naplózási funkciójú hagyományos pénztárgépekkel rendelkező patikáknak csak 2013. december 31-én jár le a pénztárgépcsere határideje, míg a többieknek már 2013. április 30-án lejárt, de 2013. június 30-ig haladékot kaptak, a NAV addig nem bírságol. A határidőket követően csak online kapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek használhatók.
 
Viszonylag frissnek számít a pénztárgépek támogatásáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet, mely tartalmazza az új típusú (online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező) pénztárgépek bekötése után igényelhető támogatás mértékét és feltételeit. A támogatás mértéke pénztárgépenként 50.000.- Ft,  a jogosultsági feltételek a következők: 
 
„a) a 2011. adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó árbevételt ért el, vagy tevékenységét 2012. január 1-jét követően kezdte meg, és
b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában
ba) rendelkezik adószámmal és nem áll adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
bb) nem áll végelszámolási-, felszámolási-, csőd- vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
bc) nem rendelkezik az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott, az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió forintot meghaladó adó- és vámtartozással, kivéve ha arra az állami adó- és vámhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és
bd) nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó adótartozással.”
 
Fontos megjegyezni, hogy a támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem folyósítható.
 
 A rendelet 6. §-a szerint a kérelemben fel kell tüntetni:
„a) a támogatásra jogosult (gyógyszertárat) üzemeltető azonosító adatait (nevét/elnevezését, székhelyét, adószámát),
b) a pénztárgép üzemeltetési helyét,”
c) a pénztárgép használatára kötelezett adóalany és a pénztárgép használatára nem kötelezett, pénztárgépet saját döntése alapján üzemeltető adóalany esetében a lecserélendő pénztárgép 9 jegyű azonosító számát (AP szám),
d) a rendelet 76/A. § szerinti felmentéssel rendelkező adóalany esetében a felmentést engedélyező határozat számát.
 
A rendelet szerint „a kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az üzemeltető (gyógyszertár) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az eladó az állami adóhatóság internetes oldalán elérhető elektronikus lekérdező felületen keresztül leellenőrizze.”
 
„A kérelem benyújtásának határideje 2013. december 15. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”
 
A NAV a kérelem befogadása esetén elektronikusan 5, postai úton 8 napon belül megküldi az gyógyszertárnak a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, attól függően, hogy elektronikusan vagy postai úton érkezett a kérelem. „Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is.”  A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is.
A kérelem elutasítása esetén a NAV kizárólag az üzembe helyezési kódot küldi meg a gyógyszertár  részére.
 
A kérelem befogadását és a kód megérkezését követően a gyógyszertár a pénztárgép vásárlásakor a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot legkésőbb 2013. december 31-ig átadja az eladónak (értékesítő cégnek). Hangsúlyozzuk, hogy a jogszabály értelmében „a támogatás igénylésére jogosító egyedi kód felhasználásának határideje jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.”
Az eladó ellenőrzi a kód érvényességét a NAV internetes honlapján, majd a támogatás összegét levonja a vételárból és a pénztárgépet a támogatás összegével csökkentett vételáron értékesíti a gyógyszertár számára. A NAV pedig a támogatás összegét átutalja az eladónak.
 
A rendelet szerint „Az állami adóhatóság a támogatás igénybevételének jogszerűségét az üzemeltetőnél (gyógyszertárnál), valamint az eladónál az adózás rendjéről szóló törvény szerinti adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja.
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább