Személyi jog átadásának lebonyolítása

Személyes gyógyszertár működtetési jog: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedély (a továbbiakban: személyi jog).
 
Eljáró hatóság megnevezése
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal - Országos Tisztifőgyógyszerész 
Ügyintéző: országos tisztigyógyszerész 
 
Alkalmazandó hatályos jogszabályok
„A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól” szóló 2006. évi XCVIII. tv. 
„Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
„A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004.évi CXL.tv. 
„Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról” szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 
„Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. törvény 
 
Ki nyújthatja be a kérelmet 
A 2006. évi XCVIII. tv.  60/B.§, 60/C.§, 60/D. § alapján, az 56.§ (1) bekezdésben foglalt jogszabályi feltételeket teljesítő gyógyszerész. 
 
Az eljárás menete 
A személyi jog – az egészségügyi államigazgatási szerv (Országos Tisztifőorvosi Hivatal) engedélyével és a gyógyszertárat működtető gazdasági társaság jóváhagyásával – a jogszabály (2006. évi XCVIII. tv. 56. §) alapján jogosult személynek átruházható. Ebben az esetben a működési engedély módosításra kerül. 
A személyi joggal még nem rendelkező gyógyszerész az átruházásra irányuló megállapodás benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a személyi jogot az alábbiak szerint: 
 
Kérelemben feltüntetendő adatok: 
1. A kérelmező neve, születési neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja születési neve, 
gyógyszerész alap-és működési nyilvántartási száma, állandó lakcíme, levelezési címe,
elérhetősége (telefonszám, e-mail cím). 
2. A közforgalmú gyógyszertár neve, címe, működtetője (név, cím), létesítési (és működési) engedély száma. 
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetőjének neve, címe, adószáma. 
 
A személyi jog átruházására irányuló kérelem mellé csatolandó dokumentumok: 
 
Megállapodás 
„A polgári perrendtartásról” szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése szerinti eredeti magánokirat formájában készített (ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett vagy két tanúval igazolt) háromoldalú megállapodás tartalmi elemei: 
 
Személyi jogát átruházó gyógyszerész 
1. személyi adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, gyógyszerészi alap- és működési nyilvántartási száma, lakcíme) 
2. személyi jogot engedélyező határozata száma 
3. általa vezetett gyógyszertár megnevezése, címe 
4. az átruházásra irányuló nyilatkozata 
 
Személyi jogot átvevő gyógyszerész 
1. személyi adatai (név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, gyógyszerészi alap- és működési nyilvántartási száma, lakcíme) 
2. a személyi jogot engedélyező határozat száma (amennyiben rendelkezik személyi joggal) 
3.  személyi jog átruházás elfogadására irányuló nyilatkozata 
 
Közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság 
1. azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, képviselő(k) neve)
2.  az átruházás jóváhagyására irányuló nyilatkozata 
 
Személyi jog átruházója által csatolandók: 
személyi jog határozata másolatban 
 
Személyi jogot átvevő által csatolandók,  amennyiben rendelkezik már személyi joggal: 
1. hatósági erkölcsi bizonyítvány 
2. közjegyzői hitelesítésű gyógyszerész működési nyilvántartási igazolvány (vagy az  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal eredeti határozata az érvényes működési nyilvántartásról) 
3. saját kézzel írt vagy egyéb esetben két tanúval igazolt büntetőjogi nyilatkozat arról, hogy a 2006. évi XCVIII. tv. 56.§-60/C.§-ok alapján - a kérelmezővel szemben a személyes gyógyszertár működtetési jog engedélyezését kizáró ok nem áll fenn és a kérelmező – az 58.§ (1) bekezdés a) pontja alapján – a személyi jog engedélyezése iránti eljárás során az ügy érdemi elbírálása szempontjából nem jár el rosszhiszeműen 
4. személyi jog határozata másolatban 
 
Személyi jogot átvevő által csatolandók, amennyiben még nem rendelkezik személyi joggal: 
1. közjegyzői hitelesítésű gyógyszerészi oklevél 
2.közjegyzői hitelesítésű gyógyszerész működési nyilvántartási igazolvány (vagy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal eredeti határozata az érvényes működési nyilvántartásról) 
3. hatósági erkölcsi bizonyítvány 
4. a jogszabályban előírt, aktív szakmai/szakirányú gyakorlati idő igazolása 
5. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196.§ (1) bekezdése szerinti eredeti magánokirat formájában a munkáltató büntetőjogi felelőssége tudatában igazolja, hogy a természetes személyazonosítóival megnevezett kérelmező munkavállaló milyen munkakörben, milyen munkaidőben (teljes vagy részmunkaidő heti óraszámmal), valamint mely időponttól, mely időpontig teljesítette az aktív gyakorlatot az esetleges passzív időszakok - pl. GYES, GYED – feltüntetésével.
6. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének/átutalásának igazolása/bizonylata 
 
Eljárás költsége 
A kérelemre - az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés alapján – 3000,- Ft általános tételű eljárási illetéket kell bélyegben kell leróni. 
 
Ügyintézési határidő 
A kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 30 nap. (2004. évi CXL. tv. 33.§ (1) és (5) bekezdések)
 
Forrás: ÁNTSZ
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább