Munkahelyi baleset fogalma

a) Elsősegélynyújtás

 
Az elsősegélynyújtás minden mást megelőz, azaz a balesetet szenvedetthez azonnal orvost, mentőt kell hívni. Az elsősegélynyújtáshoz rendelkezni kell a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
 
b) Meg kell állapítani hogy baleset történt-e, azon belül a baleset munkabalesetnek minősül-e:
 
A baleset fogalma:
 
Munkavédelmi törvény (Mvt.) 87. § 1/A. pontja: „az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.”
 
A balesetet a következő hónap 8-ig kötelező jelenteni.
 
Munkabaleset fogalma:
 
Mvt. 87. § 3. pont: „az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.
 
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
 
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.”
 
c) Meg kell állapítani, hogy munkaképtelenséget okozott-e a baleset
 
Ha a baleset nem okozott munkaképtelenséget, akkor nincs bejelentési kötelezettség, de a baleset körülményeit ki kell vizsgálni, és a vizsgálat eredményét nyilvántartásba kell venni. (baleseti napló).
 
d) Meg kell állapítani, hogy a baleset súlyosnak minősül-e
 
A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak azonnal be kell jelentenie az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi Felügyelőségének, a Felügyelőség pedig haladéktalanul vizsgálatot kezdeményez.
 
e) Kártérítés kérdése
 
Ha a baleset a munkavállaló munkaviszonyával összefüggésben következett be, akkor az ebből származó kárt a munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállaló részére.
 
A balesetet követő 15 napon belül figyelmeztetni kell a munkavállalót arra, hogy a balesettel kapcsolatos kárigényét jelentse be. A kárigény 6 hónap alatt évül el, kivéve, ha a Munkáltató elmulasztotta felhívni a munkavállalót a kárigény bejelentésére. Ebbe az esetben 3 év az elévülés.
 
Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább