A kábítószerek rendelése

A kábítószerek rendelésére, nyilvántartására, kiadására és selejtezésére vonatkozó követelmények

 (Vonatkozó jogszabályok : 44/2004 EüM rendelet , 43/2005. EüM rendelet, 162/2003. Korm. rendelet 142/2004. Korm. rendelet ,  20/2010 (IV.29.) EüM rendelet)

Ellenőrzött szerek rendelése

n  vény elég 1 példányban 

n  egyedi méltányosság esetén 2 példányban

n  orvos aláírása

n  bélyegző jól olvasható lenyomata

n  adagolási egységek

n  pontos és egyértelmű használati utasítás

¨  rendelet/utasítás szerint nem alkalmazható

¨  „orvos kezéhez”   „orvosi táska részére”  megengedett

¨  „Fájdalom esetén 10 cseppet”  (szükség esetén)

      → max. napi adag megjelölendő!

n  dózistúllépés megerősítése: felkiáltójel + kézjegy + bélyegző – az eredeti és a másolati példányra is!

n  törzskönyvezett készítmények

¨  hatáserősség: arab számmal és betűvel

¨ adagolási egységek száma római számmal és betűvel

n  magisztrális készítmények

¨  kábítószer mennyisége arab számmal és betűvel

¨  adagok száma római számmal és betűvel

n  Az orvos egy vényen egyszeri alkalommal maximálisan 15 napra elegendő mennyiségben írhat fel ellenőrzött szert.

n  A felírt mennyiséget úgy kell meghatározni, hogy a csomagolási egységben lévő adagok számával megegyezzen vagy a legkisebb csomagolási egységben lévő adagok egész számú többszöröse legyen.

n  A háziorvos (Értesítővel) a betegnek legfeljebb 30 napra elegendő mennyiségben írhat fel ellenőrzött szert.

n  ha 30 napnál hosszabb terápia szükséges

¨  ennek rendelésére kizárólag a háziorvos jogosult

(kizárólag az alkalmazási előírás javallatának megfelelő szakterületre vonatkozó szakvizsgával rendelkező orvos)

¨  az orvos a vény felírásakor kitölti az „Értesítőt”, amellyel a beteg által választott gyógyszertárat értesíti az ellenőrzött szer folyamatos vagy ismétlődő rendeléséről

¨  az orvos nyilvántartásba veszi a beteget

¨  A háziorvos új Értesítőt állít ki, amennyiben:

¨     -a betegnek három hónapot meghaladóan is szüksége van az ellenőrzött szerre,

¨     -az előző alkalommal rendelt ellenőrzött szer helyett vagy amellett más ellenőrzött szerre van szüksége,

¨     -az először rendelt adagnál nagyobb mennyiségű ellenőrzött szerre van folyamatosan szüksége.

¨  - a helyettesítést s a gyógyszertár kezdeményezi

¨  az orvos kábítószer nyilvántartó füzetet vezet a beteg dokumentációján alapuló adattartalommal

¨  (ezt az egészségügyi, valamint rendészeti hatóságok ellenőrzik)

 

Ellenőrzött szerek expediálása

n  ellenőrzött szert orvosi rendelvényre a felírást követő

                5. munkanapon túl nem lehet kiadni

n  átvevő közhiteles arcképes igazolványa, aláírása → vényre

n  engedélyezett kábítószer kiváltása ugyanabban a gyógyszertárban (a fel nem használtat is ide kell visszahozni!)

n  vényeket vissza kell tartani és 5 évig meg kell őrizni

n  ideiglenes bezáráskor a szünetelés alatt esedékes kábítószereket előre el kell készíteni és a helyettesítő gyógyszertár vezetőjének át kell adni (nyitáskor elszámolás)

¨  ÁNTSZ tiszti főgyógyszerészét is értesíteni kell

 

n  nem adható ki a kábítószer, ha az orvos

¨  nem az előírásoknak megfelelően állította ki a vényt

¨  nem írt új Értesítőt

 

n  Helyettesítés:

amennyiben a gyógyszerész a felírt gyógyszert nem tudja kiadni, az Értesítő másolatán feltünteti a 44/2004 EüM rendelet szerint kiadott gyógyszer nevét, mennyiségét, és ezt megküldi a felíró orvosnak

¨  ehhez a vényen a helyettesíthetőség ne legyen megtiltva,

¨  OGYI  GYEMSZI egyenértékűség és terápiás helyettesíthetőség álljon fenn a készletben lévő és felírt szer között

¨  a legkevésbé eltérő kiszerelést expediáljuk, ami biztosítja a megadott időre a kezelést

¨  a változtatott adatokat a vényen jelezni kell, az esetleges adagolási változtatást szintén

n  Orvosi táska részére is rendelhető, de ekkor is nyilvántartást kell vezetni

 

Nyilvántartás

n  minden ellenőrzött szernek minősülő anyagról és készítményről, a P3 és P4 listán szereplő, magisztrális alapanyagokról külön-külön, féleségenként ellenőrzött szer nyilvántartási lapot kell vezetni

n  A kiváltott vényeket sorszámozva külön gyűjtjük

n  A sorszámozást évenként újrakezdjük

 

n  adagolási egységenként (tabletta, ampulla, tapasz)

n  „bevétel” részben:

¨  megrendelőlap sorszáma

¨  bevételezés időpontja

¨  kábítószer mennyisége

n  „kiadás” részben:

¨  vény sorszáma

¨  kábítószer mennyisége

n  a lapokat év végén le kell zárni, a bevétel és a kiadás között egyenleget kell vonni

n  zárókészlet → következő évi nyitókészlet

Selejtezés, ártalmatlanítás

6. § (1) A gyógyszertárban lejárat, káreset vagy visszavétel miatt gyógyászati felhasználásra alkalmatlanná vált ellenőrzött szert a gyógyászati célra alkalmas készlettől el kell választani és selejtezéséig, majd ártalmatlanításra átadásáig a többi ellenőrzött szerrel azonos módon, de azoktól elkülönítetten kell megőrizni.

(2) Az selejtezését a közforgalmú gyógyszertárakban legalább félévente el kell végezni.

(3) A selejtezésről minden esetben a jegyzőkönyvet kell készíteni:

Ellenőrzött szer selejtezési jegyzőkönyv

Készült: ............................................ 200......... év ....................................... hó ......... napján a (az) .................................................................................................. gyógyszertárban az alábbi táblázatban feltüntetett anyagok selejtezése tárgyában

       

 

Gyógyszer neve

Megrendelő száma

Mennyisége
(tabl., amp., g)

Selejtté válás oka

 

 

...........................................................................
gyógyszertárvezető/asszisztens/intézeti
kábítószer-felelős

 

 

.........................................................................
gyógyszerész vagy gyógyszertári
kábítószer-felelős

 

     

 

     

 

 

P. H.

Selejtté válás oka: lejárat, visszavétel, törés, alapanyag kiszóródás

  

selejtezési jegyzőkönyv:  A, lejárt, B, visszavett, C, káresetet szenvedett

 

A, Lejárt ellenőrzött szer esetében a selejtezési jegyzőkönyvet kiadási bizonylatként kell felhasználni, és a 4. számú melléklet szerinti nyilvántartó lapon a kiadás dátumánál a selejtezés időpontját kell feltüntetni.

  

B, Visszavett ellenőrzött szer

 A gyógyszert kiadó gyógyszertár köteles a visszaszolgáltatott ellenőrzött szert a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően visszavenni.

(2)33 Az (1) bekezdés szerinti visszavételről a gyógyszerész az R. 6. számú mellékletének megfelelő 5 példányos dokumentumot (a továbbiakban: EEKH megrendelő) használva jegyzőkönyvet készít.

(3)34 Visszavétel esetén az EEKH megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „visszavétel” jelzés. A Megrendelő helyére a gyógyszer visszaadója, visszaszolgáltatója kerül, személyi igazolvány számának feltüntetésével. Az EEKH megrendelő 1. példánya a gyógyszertárban marad, a 2. példányt a gyógyszer visszaszolgáltatója kapja meg. A 3., 4. és 5. példányt selejtezéskor a selejtezési jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A visszavett selejtezendő ellenőrzött szer mennyisége a lap „Megrendelt mennyiség” részében jelenik meg. A „Kiadott mennyiség” részbe adattartalom nem kerülhet.

(4) Az (1) bekezdés szerint visszavételre került ellenőrzött szert le kell selejtezni és a jegyzőkönyvvel együtt az ellenőrzött szer megsemmisítés céljából történő átadásáig a 13. § szerinti kábítószer-szekrényben elkülönítve meg kell őrizni. A visszavételre került ellenőrzött szert a 12. § (2) bekezdés szerinti készletnyilvántartásba felvenni nem szabad.

 C, Káreset esetében külön

 Káreseti jegyzőkönyv

Ellenőrzött szer

neve, hatáserőssége: ...................................................................................................

gyógyászati célra alkalmatlanná vált mennyisége: ..........................................................

Veszteség bekövetkezésének körülményei: ...........................................................................

Veszteség bekövetkezésének, észlelésének dátuma: ..............................................................

Készült: ................................. 200.........év ............................... hó ......... napján

 

...........................................................................
gyógyszertár vezetésével megbízott
gyógyszerész

 

.........................................................................
kár előidézője vagy észlelője

 

     

 

     

 

 

P. H.

 

  

Ártalmatlanítás

Megsemmisítés céljából történő átadás

49 A gyógyszertár az év első negyedévében a leselejtezett ellenőrzött szereket megküldi az EEKH megrendelő kíséretében a gyógyszer-nagykereskedőnek. Az EEKH megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „selejt” jelzés. Egyebekben a gyógyszertár a 11. § (4) bekezdésnek megfelelően jár el.

(6) A gyógyszer-nagykereskedő, az R. 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 22. § (5) bekezdés szerint a leselejtezett ellenőrzött szert a gyógyszertáraktól átveszi és gondoskodik annak ártalmatlanításáról.

(4)46 Ha a gyógyszertár a gyógyszer-nagykereskedő gyógyszerraktárának ellenőrzött szert küld vissza, a visszáru szállítása EEKH megrendelő felhasználásával történik. Az EEKH megrendelőn megjegyzésként feltüntetendő a „visszáru” jelzés. A „megrendelő” rovatba a visszáru küldője kerül. Az átadó ebben az értelmezésben a korábbi átadó, akitől az áru eredetileg származik, és aki a visszárut fogadja. Az EEKH megrendelő 1. példánya a megrendelőnél marad, a többi példányt a visszáruval az átadónak küldi, aki a 2. példányt megtartja, a 3. példányt visszaküldi a megrendelőnek, az utolsó két példányt pedig továbbküldi az EEKH-nak. A visszaküldő a visszáruzott mennyiséget a lap „megrendelés” rovatában tünteti fel. Az átvevő a „kiadás” rovatban igazolja vissza a gyógyszertár által visszaküldött ellenőrzött szer átvételét. A gyógyszer-nagykereskedő az átvett négy példány egyikét lepecsételve visszaküldi a gyógyszertárnak. A gyógyszertárban maradó példányokat öt évig kell megőrizni.

 

Google+

Szakmai oldalak

hasznos linkek

tovább

Kapcsolat

üzenetküldés
 

tovább

patika-lap.hu

Gyógyszerinformációs és kereskedelmi portál

tovább